top of page

INFORMACJE

kasy fiskalne 2018

19 grudnia 2017

 

W projekcie doprecyzowano grupy podatników objęte obowiązkiem stosowania kas online.
 

 Od 1 stycznia 2019:

Świadczenie usług:

1). naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
2). dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
(w poprzednim projekcie było: świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

 

 

Od 1 lipca 2019:

Świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
(było: świadczący usługi gastronomiczne i budowlane).
Budowlankę przeniesiono na następny termin. 

 Od 1 stycznia 2020:

(Dodano lekarzy i prawników)


Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu
(było: świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness).

 

 ! Wymianie na online u podatników podlegają tylko te kasy, na których podatnicy prowadzą ewidencję             w/w sprzedaży, dostaw lub usług.

przykład:

(osoba mająca stację paliw a w innym sklepie jeszcze sprzedaje np. ubrania, to do sprzedaży ubrań może używać kas z kopią papierową lub elektroniczną).

 

 

Ceny kas ONLINE

 

Szanowni Państwo, nie jesteśmy wstanie odpowiedzieć na pytanie czy, i o ile nowe kasy będą droższe, tego chyba nie wie nikt.

Natomiast jeden z producentów zadeklarował że jego nowe produkty (te online) nie będą droższe niż ich odpowiedniki z kopią elektroniczną które są dostępne na rynku. Sugeruje to, że może nie będzie aż tak drogo.

Ci z Państwa, których obejmie obowiązek wymiany kas na te ONLINE, będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 1000 zł netto (jednak nie więcej niż 90% wartości urządzenia).

Powyższe odliczenie będą mogli uzyskać także podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą ale pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

 

 

 

Czy kasa fiskalna może wystawić fakturę?

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 (oraz odpowiednim przepisem § 9 ust. 1 pkt 18 dotyczącym kas o zastosowaniu specjalnym) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013, poz. 363) paragon fiskalny zawierać powinien numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy. 
- Wymóg powyższy oznacza, że kasy rejestrujące powinny, co do zasady, posiadać techniczną możliwość zapisu na paragonie fiskalnym NIP-u nabywcy, na jego żądanie. 
- Wymóg taki powinien być realizowany od 1 października 2013 r. jednakże w myśl § 36 ww. rozporządzenia podatnicy użytkujący kasy nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w rozdziale 2 (w tym § 8 ust. 1 pkt 17) stosują te przepisy odpowiednio, co oznacza, że do momentu prawidłowości zapisów za pomocą „starych” kas podatnicy mogą nie wpisywać na paragonie NIP nabywcy. 

Gdy dochodzi do zakupu nowej kasy rejestrującej (np. gdy „stara” kasa ulegnie uszkodzeniu, zapełniona zostanie pamięć kasy, czy utraci walor funkcjonalności) nowozakupiona kasa będzie posiadała zdolność zapisu zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących posiadając możliwość zapisu NIP nabywcy – na jego żądanie. 

Przepisy powyższe są skorelowane z art. 106h ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle tego przepisu podatnik nie ma obowiązku dołączać do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 

Art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że faktura dokumentująca sprzedaż na kwotę należności ogółem nie przekraczającej 450 zł albo kwoty 100 euro (tzw. faktura uproszczona) może nie zawierać następujących danych:

*imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu;
*miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
*ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
*wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
*stawki podatku;
*sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
*kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

 

Nie można wystawić faktury uproszczonej gdy:

Art. 106e ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że tzw. Faktur uproszczonych nie wystawia się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer nabywcy, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w przypadku czynności gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Z powyższych przepisów wynika, że od 2014 r. paragon fiskalny, o którym mowa w art. 106h ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli będzie zawierał konieczne elementy, o których mowa wyżej, zostanie uznany za fakturę. 

Jeśli podatnicy posiadają kasy rejestrujące które mają możliwość zapisu NIP-u nabywcy, to zyskują opcję wydawania w ten sposób faktur uproszczonych, które będą dawać nabywcy pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 88 i 88a ustawy). Jednocześnie paragon fiskalny z podaniem NIP-u nabywcy spowoduje u sprzedawcy brak obowiązku dodatkowego generowania faktury, bowiem paragon będzie ową fakturą. Spowoduje to np. możliwość odciążenia pracowników w punktach informacyjnych sklepów wielkopowierzchniowych, którzy nie będą zobowiązani wystawiać faktur, gdyż wydane z kasy paragony fiskalne z numerem NIP staną się fakturami. Równocześnie uprości to procedury zakupu nabywcom, gdyż zamiast dodatkowo oczekiwać na pełną fakturę, otrzymają fakturę uproszczoną już przy zapłacie należności w kasie. 
UWAGA
Jednoznacznie podkreślić należy, że faktury uproszczone nie mogą być wystawiane na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby takie nie posługują się NIP, gdyż nie są zidentyfikowane na potrzeby podatku od towarów i usług, ani podatku od wartości dodanej.   

Podkreślenia wymaga fakt, że możliwość wystawienia faktury uproszczonej w przypadku transakcji o wartości do 450 zł (lub 100 euro) nie oznacza, że nie można wystawiać, w sytuacji sprzedaży faktury zawierającej pełnej ilości danych. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CO Z KASĄ GDY ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ? 

Padają pytania co z kasą w przypadku zawieszenia działalności - zawieszenie działalności gospodarczej nie jest tym samym co zaprzestanie działalności gospodarczej wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, ani też z zaprzestaniem używania kasy, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, pod warunkiem, że podatnik planuje wznowienie sprzedaży po okresie zawieszenia.

W konsekwencji zawieszenie prowadzenia działalności nie wywołuje skutku w postaci obowiązku zwrotu kwoty ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej.
Istnieje interpretacja indywidualna z dnia 19 marca 2013 r. nr IBPP3/443-1396/12/AŚ, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z której wynika, że jeżeli suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres przed zawieszeniem działalności, okres po zawieszeniu działalności) przekracza 3 lata, to wobec podatnika nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności.

 

Istotne jest jednak, że na podatniku zawieszającym działalność gospodarczą ciążą jednak obowiązki związane z używaniem kasy, czyli przykładowo jej przegląd techniczny. Oznacza to, że jeśli termin przeglądu technicznego kasy rejestrującej przypada na okres w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, to taki przegląd musi być wykonany.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zwrot za kasę fiskalną tylko jeden raz !

Jak wynika z wyroku WSA w Kielcach przedsiębiorca który odliczył wydatek na zakup kas fiskalnych w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, nie może skorzystać ponownie z takiej ulgi po przekształceniu w spółkę.
Sąd podkreślił, że prawo do ulgi przysługuje podatnikowi tylko raz; wtedy gdy po raz pierwszy powstaje u niego obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Ulga dotyczy bowiem jedynie tych urządzeń, które zostały zgłoszone na dzień rozpoczęcia ich stosowania.

W ocenie przedsiębiorcy przekształcenie doprowadziło do powstania nowego podatnika, natomiast zdaniem sądu w tym przypadku mamy jedynie do czynienia z przejęciem obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas, co wyklucza prawo do ponownego skorzystania z ulgi. Przysługujące podatnikowi prawo do ulgi polega na możliwości odliczenia 90 procent wydatków na zakup kas (nie więcej niż 700 zł za jedną kasę).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana serwisu kas / drukarek fiskalnych - czy można ?

Szanowni Państwo, zadajecie powyższe pytanie telefonicznie i mailowo dość często, dlatego odpowiadamy :

Tak - serwis fiskalny można zmienić. 

Pomimo iż z zasady przysługuje Państwu on od fiskalizacji po likwidację kasy.

Jeśli chcecie Państwo zmienić serwis fiskalny, musicie złożyć wniosek do producenta lub importera swojego urządzenia i uiścić opłatę. We wniosku należy podać przyczynę zmiany. Prosimy pamiętać, że producent czy importer (zwany w przepisach serwisem głównym) nie może odmówić zgody na zmianę serwisu, jeśli warunki cenowe i miejsce świadczenia usług serwisowych nowego serwisu są dla Państwa jako użytkownika korzystniejsze.

Są także sytuacje gdy zmiana serrwisu następuje bez opłat (likwidacja dotychczasowego serwisu, cofnięcie uprawnień itp.) - tego typu sprawy rozpatrywane są indywidualnie.

Jeśli więc znalazłeś tańszy i lepszy serwis fiskalny - możesz zrezygnować z usług swojego „starego” serwisu.

O zmianie będzie także musiał być poinformowany urząd skarbowy.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ulga do wykorzystania do końca 2016r.

Zgodnie z artykułem 111 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak powszechnie wiadomo od powyższego obowiązku istnieją pewne zwolnienia, które zostały szczegółowo wskazane w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 1215).

Do dnia 31 grudnia 2016 roku, prawodawca zwolnił z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej czynności wymienione w załączniku do powołanego rozporządzenia. Pozycja 44 wspomnianego załącznika zawiera czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy oraz wszelkie inne darowizny.
Oznacza to, że przekazanie towarów na cele osobiste podatnika zwolnione jest z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasa fiskalna w działalności nieunikniona

Nie rzadko zdarzało się i zdarza do dziś, że przedsiębiorcy unikają płacenia podatków, deklarując jedynie część swojej sprzedaży, właśnie po to, aby nie przekroczyć limitu 20 tys. zł. W uzasadnieniu do ww. rozporządzenia minister zaznaczył, że docelowo każdy przedsiębiorca, który sprzedaje na rzecz konsumentów czy rolników ryczałtowych będzie musiał korzystać z kasy i drukować paragony, a dostępne zwolnienia znikną. Wszystko w imię przejrzystości prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsiębiorców oraz praw konsumentów.

Do tej pory zwolnienia były stopniowo okrajane, innymi słowy prawo do zwolnienia było sukcesywnie odbierane kolejnym grupom przedsiębiorców. Warto pamiętać, że ostatnie zmiany w tym zakresie weszły w życie 1 stycznia 2015 r. I tak, na lata 2015-2016 m.in. przestał obowiązywać limit 20 tys. zł dla konkretnych usług warsztatów samochodowych, stacji diagnostycznych pojazdów, lekarzy i dentystów, prawników, fryzjerów i kosmetyczki oraz lokali świadczących usługi gastronomiczne (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów i usług stołówek w placówkach oświatowych prowadzonych przez te placówki). W tych obszarach ministerstwo dopatrzyło się w 2014 r. najwięcej nadużyć w zakresie ewidencjonowania sprzedaży.

 

Moment zakupu kasy

W przypadku przedsiębiorców świadczących usługi wymienione w § 4 ww. rozporządzenia (m.in. w zakresie wymiany opon, badań i przeglądów technicznych pojazdów, doradztwa podatkowego czy fryzjerskich i kosmetologicznych), instalacja kasy fiskalnej musi być natychmiastowa. Z kolei wszyscy c, których obejmuje jeszcze zwolnienie do 20 tys. zł, kasę będą musieli kupić po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia tej wartości (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia).

bottom of page