INFORMACJE

 

19 grudnia 2017

KASY ONLINE CORAZ BLIŻEJ

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że kolejny krok na drodze wprowadzenia kas on-line został dokonany. Wymogiem zmian w działalności i funkcjonowaniu kas fiskalnych było przesłanie projektu do władz Uni Europejskiej. I tak się stało, na stronie Komisji Europejskiej  zamieszczono notyfikację Projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Notyfikacja rozporządzenia które znosi możliwość archiwizacji paragonów w postaci papierowej, zastępując ją przechowywaniem danych w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej, jest już opublikowana.

Przypominamy najważniejsze argumenty przesłane do Komisji Europejskiej:

Rozporządzenia ma wprowadzić: 
1) cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych, 
2) zapewnić bezpieczną transmisję danych z kas do systemów teleinformatycznych Ministerstwa Finansów, 
3) umożliwić zaawansowaną analizy danych fiskalnych. 

 

Rozporządzenie w swej argumentacji ma : -"... możliwość do produkcji nowego typu urządzeń, a także spowoduje wycofanie z rynku tzw. kas dwurolkowych, czyli kas z kopią papierową...". 

 

Rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących 2018 rok

 

Czekaliśmy, mamy Nowy Rok, i mamy nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących na 2018 rok.

 

Rozporządzenie zostało podpisane 27 grudnia i opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Generalnie nowe przepisy są w sporej większości powieleniem rozporządzenia z 2016 roku, które obowiązywały do końca 2017 roku. 

Bardzo ważnym jest fakt, że pojawiły się nowe grupy, które utracą zwolnienia. 

 

Najważniejsze zapisy rozporządzenia dotyczących kas fiskalnych to:

1) utrzymano limit obrotu na poziomie 20.000 zł.

2) w zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano likwidację zwolnienia dla usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe - (poz. 25 załącznika do obecnego rozporządzenia) z uwagi na zgłaszane sygnały dotyczące zaniżania obrotów przez podatników.

3) w zakresie określenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe, mając na uwadze zgłaszane postulaty w rozporządzeniu zaproponowano objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

a)  usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe.

b)  usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

c)  usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Powyższe czynności przy zwolnieniu ze stosowania kas fiskalnych tracą ważność z dniem 31 marca 2018 roku.

Ustawodawca szacuje się, że utrata zwolnienia obejmie około 3,8 tys. podatników.

 

 

Ustawa o VAT - kolejna wersja opublikowana w dniu 19 grudnia 2017r.

 

Nowa wersja zawiera istotne poprawki w stosunku do wersji z 18 września, a mianowicie:


- rezygnacja z obowiązku umieszczania NIPu nabywcy na paragonach, (miał on być niezbędny      w celu późniejszego wystawienia faktury VAT).

- usunięto możliwość wymiany pamięci fiskalnej w kasach fiskalnych z kopią papierową. 

- przewiduje również karę w wysokości 500 zł dla podatnika, który nie wykona w terminie                przeglądu technicznego kasy.

 

  Karę nakładać będzie naczelnik Urzędu Skarbowego w drodze decyzji, na podstawie braku          zapisów w książce kasy lub zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym      Repozytorium Kas.

  W/w karę uiszcza podatnik bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

W projekcie doprecyzowano grupy podatników objęte obowiązkiem stosowania kas online.
 

 Od 1 stycznia 2019:

Świadczenie usług:

1). naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
2). dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
(w poprzednim projekcie było: świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

 

 

Od 1 lipca 2019:

Świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
(było: świadczący usługi gastronomiczne i budowlane).
Budowlankę przeniesiono na następny termin. 

 Od 1 stycznia 2020:

(Dodano lekarzy i prawników)


Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu
(było: świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness).

 

 ! Wymianie na online u podatników podlegają tylko te kasy, na których podatnicy prowadzą ewidencję             w/w sprzedaży, dostaw lub usług.

przykład:

(osoba mająca stację paliw a w innym sklepie jeszcze sprzedaje np. ubrania, to do sprzedaży ubrań może używać kas z kopią papierową lub elektroniczną).

 

wersja ustawy o VAT dostępna jest tutaj http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053/katalog/12458689#12458689

 

 

Ceny kas ONLINE

 

Szanowni Państwo, nie jesteśmy wstanie odpowiedzieć na pytanie czy, i o ile nowe kasy będą droższe, tego chyba nie wie nikt.

Natomiast jeden z producentów zadeklarował że jego nowe produkty (te online) nie będą droższe niż ich odpowiedniki z kopią elektroniczną które są dostępne na rynku. Sugeruje to, że może nie będzie aż tak drogo.

Ci z Państwa, których obejmie obowiązek wymiany kas na te ONLINE, będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 1000 zł netto (jednak nie więcej niż 90% wartości urządzenia).

Powyższe odliczenie będą mogli uzyskać także podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą ale pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

 

 

 

Kasy fiskalne 2018r. online

 

Drodzy Państwo

 

Liczba pytań o możliwość zakupu kasy online jest tak wielka, że postanowiliśmy odpowiedzieć krótko:

NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI OBECNIE!

 

Powodem jest cała procedura i cykl jaką musi przejść ustawa.

Podajemy poniżej punkty i warunki które muszą zostać zrealizowane aby kasy ONLINE pojawiły się na rynku:

 

a) Ustawa o VAT - muszą wejść w życie zmiany w ustawie o VAT.

b) Nowe rozporządzenie o warunkach technicznych dotyczących kas fiskalnych - musi zostać ogłoszone i       zawierać wszelkie warunki i kryteria techniczne jakim będą odpowiadać kasy online.

c) Dla kas online (tak jak obecnie) każdy z producentów będzie musiał uzyskać homologacje w Głównym        Urzędzie Miar (procedura może potrwać nawet kilka miesięcy i nie może zostać rozpoczęta w żadnym          razie przed spełnieniem pkt. a i b które opisaliśmy powyżej).

d) Gdy kasy otrzymają już homologację, producenci zobowiązani są uzyskać numery unikatowe dla kas,          które zostaną wprowadzone na rynek (numery zostaną przydzielone przez Ministerstwo Finansów).

 

Gdy wszystkie powyższe działania zostaną zakończone, producenci mogą rozpocząć produkcję i dystrybucję kas online.

 

Po spełnieniu w/w warunków i wprowadzeniu na rynek kas online, harmonogram (przypominamy ponownie) będzie następujący dla poszczególnych podatników (usługi) :

- od 1 stycznia 2019 r. - 

  motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

- od 1 lipca 2019 r. - 

  gastronomiczne i budowlane.

- od 1 stycznia 2020 r.-  fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego             zakwaterowania oraz usługi fitness

- Pozostali podatnicy będą mieli możliwość a nie obowiązek zmiany.

 

 

 

Kasy fiskalne 2018r.

 

Nadal wiadomo tylko to, co zawarte jest w projekcie.

Pytacie Państwo o kasy fiskalne i drukarki online, cóż możemy odpowiadać poza tym, co jest w projekcie?.

W sprawie terminów :

W projekcie określono grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą zmuszeni wymienić kasy na modele online. Projektodawcy zakładają, że na obecnie stosowanych kasach będą pracować:

- tylko do 31 grudnia 2018 roku będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

- do 30 czerwca 2019 kasy online muszą zakupić i zainstalować przedsiębiorcy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.

- 1 stycznia 2020 roku na kasy online, musza przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

W danym momencie producenci nie deklarują że posiadają gotowy sprzęt online'owy, zgodny z projektem (jeszcze nie rozporządzeniem), informują natomiast iż będą gotowi na nowe przepisy (modernizacja oraz produkcja nowych urządzeń).

Dlatego też, wszyscy czekają na zakończenie prac i moment gdy projekt stanie się rozporządzeniem.

 

 

 

 

 

 

Nowe zasady - nowe kasy fiskalne od 2018r. - projekt
 

Spokojnie, zacznijmy od tego, że to projekt.
Nie mniej jednak pewne decyzje są przesądzone :
Jako pierwsze z rynku będą wycofywane kasy z papierową kopią paragonu, czyli tak popularne kasy dwurolkowe.
Przedsiębiorcy posiadający takie kasy, nie będą  musieli od razu wymieniać dotychczasowych kas na nowe, ale muszą się liczyć  z tym, że posłużą one jedynie do końca pamięci fiskalnej oraz końca homologacji. Nie będzie już odnawiana homologacja na tego typu kasy, czyli nie będzie ich w sprzedaży.
Natomiast kasy z kopią elektroniczną pozostaną ( według projektu ) z nami jeszcze długo.
W MF prowadzone są również prace nad ewentualną możliwością wdrożenia systemu przekazywania danych z kas z kopią elektroniczną oraz kopią papierową w ramach raportowania danych w formie JPK.

 

Mogą być jednak wyjątki, gdyż trwają pewne prace w MF.
Jeśli te prace zostaną  zakończone i uzgodnione to wówczas czy to będą dwurolkowe kasy  czy też nowsze, wymiana może okazać się konieczna, gdyż wiele będzie zależeć do jakiej kategorii działalność firmy zostanie przypisana, gdyż wymianie podlegać będą te, które w pierwszej kolejności trafią do branż szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych.

Które to branże? - tego nie wiadomo, mnisterstwo analizuje rynek w celu wytypowania tych branż, które są szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych.

Wytypowane branże będą obligatoryjnie zmuszone do wymiany urządzeń fiskalnych na kasy on-line.
 

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2018 r. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kasy fiskalne w 2017r.

28 grudnia 2016 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Poprzednie rozporządzenie (z dnia 14 listopada 2014 r.) obowiązywać będzie do 31 grudnia 2016.

 

Zauważalną w nowym rozporządzeniu zmianą jest to, że po 1 marca 2017 obowiązek używania kasy fiskalnej od wykonania pierwszej usługi będą mieć usługodawcy zajmujący się: naprawą pojazdów silnikowych oraz motorowerów, wymianą opon lub kół, badaniami i przeglądami pojazdów, opieką medyczną (lekarze i dentyści), doradztwem podatkowym, usługami związanymi z żywieniem oraz świadczący usługi kosmetyczne i kosmetologiczne jak również prawnicy i fryzjerzy.

Nowe rozporządzenie jest zatem w większości powieleniem zapisów poprzedniego rozporządzenia.

 

Przewidziano m.in. utrzymanie dotychczasowego limitu obrotu w wysokości 20 tys. zł, który pozwala niektórym podatnikom na zwolnienie. Zmiany obejmą natomiast prawników, doradców podatkowych oraz lekarzy. Nowe regulacje wejdą w życie już z początkiem 2017 r.
Nowe rozporządzenie w zdecydowanej większości nie różni się od tego obowiązującego obecnie.

W efekcie utrzymane zostanie kryterium wysokości obrotu (20 tys. zł). Nowy akt będzie jednak prawdopodobnie obowiązywać tylko przez kolejny rok, ponieważ resort finansów zamierza przeprowadzić szerszą reformę dotyczącą kas fiskalnych.

 

Wprowadzenie zmian przewiduje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177).

Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

 

Czy kasa fiskalna może wystawić fakturę?

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 (oraz odpowiednim przepisem § 9 ust. 1 pkt 18 dotyczącym kas o zastosowaniu specjalnym) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013, poz. 363) paragon fiskalny zawierać powinien numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy. 
- Wymóg powyższy oznacza, że kasy rejestrujące powinny, co do zasady, posiadać techniczną możliwość zapisu na paragonie fiskalnym NIP-u nabywcy, na jego żądanie. 
- Wymóg taki powinien być realizowany od 1 października 2013 r. jednakże w myśl § 36 ww. rozporządzenia podatnicy użytkujący kasy nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w rozdziale 2 (w tym § 8 ust. 1 pkt 17) stosują te przepisy odpowiednio, co oznacza, że do momentu prawidłowości zapisów za pomocą „starych” kas podatnicy mogą nie wpisywać na paragonie NIP nabywcy. 

Gdy dochodzi do zakupu nowej kasy rejestrującej (np. gdy „stara” kasa ulegnie uszkodzeniu, zapełniona zostanie pamięć kasy, czy utraci walor funkcjonalności) nowozakupiona kasa będzie posiadała zdolność zapisu zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących posiadając możliwość zapisu NIP nabywcy – na jego żądanie. 

Przepisy powyższe są skorelowane z art. 106h ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle tego przepisu podatnik nie ma obowiązku dołączać do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 

Art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że faktura dokumentująca sprzedaż na kwotę należności ogółem nie przekraczającej 450 zł albo kwoty 100 euro (tzw. faktura uproszczona) może nie zawierać następujących danych:

*imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu;
*miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
*ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
*wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
*stawki podatku;
*sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
*kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Nie można wystawić faktury uproszczonej gdy:

Art. 106e ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że tzw. Faktur uproszczonych nie wystawia się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer nabywcy, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w przypadku czynności gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Z powyższych przepisów wynika, że od 2014 r. paragon fiskalny, o którym mowa w art. 106h ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli będzie zawierał konieczne elementy, o których mowa wyżej, zostanie uznany za fakturę. 

Jeśli podatnicy posiadają kasy rejestrujące które mają możliwość zapisu NIP-u nabywcy, to zyskują opcję wydawania w ten sposób faktur uproszczonych, które będą dawać nabywcy pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 88 i 88a ustawy). Jednocześnie paragon fiskalny z podaniem NIP-u nabywcy spowoduje u sprzedawcy brak obowiązku dodatkowego generowania faktury, bowiem paragon będzie ową fakturą. Spowoduje to np. możliwość odciążenia pracowników w punktach informacyjnych sklepów wielkopowierzchniowych, którzy nie będą zobowiązani wystawiać faktur, gdyż wydane z kasy paragony fiskalne z numerem NIP staną się fakturami. Równocześnie uprości to procedury zakupu nabywcom, gdyż zamiast dodatkowo oczekiwać na pełną fakturę, otrzymają fakturę uproszczoną już przy zapłacie należności w kasie. 
UWAGA
Jednoznacznie podkreślić należy, że faktury uproszczone nie mogą być wystawiane na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby takie nie posługują się NIP, gdyż nie są zidentyfikowane na potrzeby podatku od towarów i usług, ani podatku od wartości dodanej.   

Podkreślenia wymaga fakt, że możliwość wystawienia faktury uproszczonej w przypadku transakcji o wartości do 450 zł (lub 100 euro) nie oznacza, że nie można wystawiać, w sytuacji sprzedaży faktury zawierającej pełnej ilości danych. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CO Z KASĄ GDY ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ? 

Padają pytania co z kasą w przypadku zawieszenia działalności - zawieszenie działalności gospodarczej nie jest tym samym co zaprzestanie działalności gospodarczej wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, ani też z zaprzestaniem używania kasy, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, pod warunkiem, że podatnik planuje wznowienie sprzedaży po okresie zawieszenia.

W konsekwencji zawieszenie prowadzenia działalności nie wywołuje skutku w postaci obowiązku zwrotu kwoty ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej.
Istnieje interpretacja indywidualna z dnia 19 marca 2013 r. nr IBPP3/443-1396/12/AŚ, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z której wynika, że jeżeli suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres przed zawieszeniem działalności, okres po zawieszeniu działalności) przekracza 3 lata, to wobec podatnika nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności.

 

Istotne jest jednak, że na podatniku zawieszającym działalność gospodarczą ciążą jednak obowiązki związane z używaniem kasy, czyli przykładowo jej przegląd techniczny. Oznacza to, że jeśli termin przeglądu technicznego kasy rejestrującej przypada na okres w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, to taki przegląd musi być wykonany.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zwrot za kasę fiskalną tylko jeden raz !

Jak wynika z wyroku WSA w Kielcach przedsiębiorca który odliczył wydatek na zakup kas fiskalnych w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, nie może skorzystać ponownie z takiej ulgi po przekształceniu w spółkę.
Sąd podkreślił, że prawo do ulgi przysługuje podatnikowi tylko raz; wtedy gdy po raz pierwszy powstaje u niego obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Ulga dotyczy bowiem jedynie tych urządzeń, które zostały zgłoszone na dzień rozpoczęcia ich stosowania.

W ocenie przedsiębiorcy przekształcenie doprowadziło do powstania nowego podatnika, natomiast zdaniem sądu w tym przypadku mamy jedynie do czynienia z przejęciem obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas, co wyklucza prawo do ponownego skorzystania z ulgi. Przysługujące podatnikowi prawo do ulgi polega na możliwości odliczenia 90 procent wydatków na zakup kas (nie więcej niż 700 zł za jedną kasę).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana serwisu kas / drukarek fiskalnych - czy można ?

Szanowni Państwo, zadajecie powyższe pytanie telefonicznie i mailowo dość często, dlatego odpowiadamy :

Tak - serwis fiskalny można zmienić. 

Pomimo iż z zasady przysługuje Państwu on od fiskalizacji po likwidację kasy.

Jeśli chcecie Państwo zmienić serwis fiskalny, musicie złożyć wniosek do producenta lub importera swojego urządzenia i uiścić opłatę. We wniosku należy podać przyczynę zmiany. Prosimy pamiętać, że producent czy importer (zwany w przepisach serwisem głównym) nie może odmówić zgody na zmianę serwisu, jeśli warunki cenowe i miejsce świadczenia usług serwisowych nowego serwisu są dla Państwa jako użytkownika korzystniejsze.

Są także sytuacje gdy zmiana serrwisu następuje bez opłat (likwidacja dotychczasowego serwisu, cofnięcie uprawnień itp.) - tego typu sprawy rozpatrywane są indywidualnie.

Jeśli więc znalazłeś tańszy i lepszy serwis fiskalny - możesz zrezygnować z usług swojego „starego” serwisu.

O zmianie będzie także musiał być poinformowany urząd skarbowy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ulga do wykorzystania do końca 2016r.

Zgodnie z artykułem 111 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak powszechnie wiadomo od powyższego obowiązku istnieją pewne zwolnienia, które zostały szczegółowo wskazane w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 1215).

Do dnia 31 grudnia 2016 roku, prawodawca zwolnił z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej czynności wymienione w załączniku do powołanego rozporządzenia. Pozycja 44 wspomnianego załącznika zawiera czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy oraz wszelkie inne darowizny.
Oznacza to, że przekazanie towarów na cele osobiste podatnika zwolnione jest z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasy fiskalne 2016 - ostatni rok zwolnienia
Każdy przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci czy rolnicy ryczałtowi, będzie musiał używać kasy fiskalnej – od 2017 r. beż żadnych wyjątków. Popularne zwolnienie do 20 tys. złotych ma charakter przejściowy, a 2016 jest ostatnim rokiem, kiedy będzie można z niego korzystać.

Generalnie, jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary czy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania klientom paragonów (art. 111 ustawy o VAT).

Minister Finansów w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. wskazał jednak wyjątek od tej zasady – przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej, jeśli jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (przy działalnościach otwartych w zeszłym roku, obrót nie może przekroczyć tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym). W tym samym paragrafie minister wskazuje, że zwolnienie obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.

Kasa fiskalna w działalności nieunikniona

Nie rzadko zdarzało się i zdarza do dziś, że przedsiębiorcy unikają płacenia podatków, deklarując jedynie część swojej sprzedaży, właśnie po to, aby nie przekroczyć limitu 20 tys. zł. W uzasadnieniu do ww. rozporządzenia minister zaznaczył, że docelowo każdy przedsiębiorca, który sprzedaje na rzecz konsumentów czy rolników ryczałtowych będzie musiał korzystać z kasy i drukować paragony, a dostępne zwolnienia znikną. Wszystko w imię przejrzystości prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsiębiorców oraz praw konsumentów.

Do tej pory zwolnienia były stopniowo okrajane, innymi słowy prawo do zwolnienia było sukcesywnie odbierane kolejnym grupom przedsiębiorców. Warto pamiętać, że ostatnie zmiany w tym zakresie weszły w życie 1 stycznia 2015 r. I tak, na lata 2015-2016 m.in. przestał obowiązywać limit 20 tys. zł dla konkretnych usług warsztatów samochodowych, stacji diagnostycznych pojazdów, lekarzy i dentystów, prawników, fryzjerów i kosmetyczki oraz lokali świadczących usługi gastronomiczne (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów i usług stołówek w placówkach oświatowych prowadzonych przez te placówki). W tych obszarach ministerstwo dopatrzyło się w 2014 r. najwięcej nadużyć w zakresie ewidencjonowania sprzedaży.

Moment zakupu kasy

W przypadku przedsiębiorców świadczących usługi wymienione w § 4 ww. rozporządzenia (m.in. w zakresie wymiany opon, badań i przeglądów technicznych pojazdów, doradztwa podatkowego czy fryzjerskich i kosmetologicznych), instalacja kasy fiskalnej musi być natychmiastowa. Z kolei wszyscy c, których obejmuje jeszcze zwolnienie do 20 tys. zł, kasę będą musieli kupić po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia tej wartości (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia).