top of page
 • Zdjęcie autoraAdmin

BEZ KASY FISKALNEJ NIE OBEJDZIE - ZMIANY

Zaktualizowano: 19 maj 2023

No to się będzie działo.

Na stronach RCL pojawił się wstępnie uzgodniony projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych/rejestrujących na lata 2019-2021.

Niby jest to tylko projekt, ale już wzbudza wiele komentarzy, gdyż zawiera kolejne grupy przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania kas fiskalnych.


Kto utraci możliwość nie stosowania kasy fiskalnej?

Oto grupy wymieniane jako pierwsze, które będą musiały posiadać kasy fiskalne:

1. Osoby oferujące transport drogowy pasażerski, pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0) .poz. 17 załącznika do rozporządzenia 2018.

2. Osoby świadczące usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) - poz. 30 załącznika do rozporządzenia 2018.

3. Działanie określone jako przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie) - poz. 43 załącznika do rozporządzenia 2018.

4. Osoby świadczące usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich - poz. 48 załącznika do rozporządzenia 2018.

Wszystkie te zmiany mają być wprowadzone z uwagi na pojawiające się sygnały o nieprawidłowościach w sposobie prowadzenia ewidencji a także mając na celu podejmowanie kolejnych działań w zakresie uszczelnienia ewidencji.


Dodatkowo proponuje się w rozporządzeniu, aby świadczenie czynności na rzecz konsumentów bez kasy mogło być stosowane ale.... UWAGA ale tylko z obowiązkową fakturą!

Czyli można będzie nie posiadać (używać do prowadzenia ewidencji) kasy fiskalnej, ale pod warunkiem wystawiania całościowej faktury.


Jakie to dostawy towarów i usługi:

 1. Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

 2. Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

 3. Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych,

 4. Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,

 5. Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,

 6. Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,

 7. Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,

 8. Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,

 9. Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,

 10. Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,

 11. Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

 12. Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami,

 13. Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy,

 14. Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21,

 15. Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21.

 16. W przypadku braku faktury – świadczenie ich będzie wpływało na limit zwolnienia 20.000 zł, a w przypadku zainstalowanej kasy – będą one musiały zostać na tej kasie zarejestrowane.


Regulacja dostaw towarów w systemie wysyłkowym


Jest kompleksowa faktura?, nie musi być kasy fiskalnej, propozycja zakłada, aby w przypadku dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) stosowanie zwolnienia uzależnione było od tego czy ich dostawa w całości została udokumentowana fakturą. Odpowiednio zwolnione pozostaną czynności dostaw w systemie wysyłkowym, jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana - dane nabywcy, w tym jego adres-.


Technicznie jak to ma wyglądać?

- Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

- Proponuje się utrzymanie limitu 20 tys obrotu.

- Proponuje się, aby likwidacja powyższych zwolnień z ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nastąpiła ze skutkiem od 1 czerwca 2019 r.

- Rozporządzenie ma obowiązywać na lata 2019-2021 (3 lata).


bieżący stan legislacji można sprawdzać tutaj : http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316756

Comments


bottom of page