top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

FAKTURY PO NOWEMU 2020r.

Zaktualizowano: 19 maj 2023

FAKTURY - PŁATNOŚCI - nowe terminy ustawowe


Z początkiem 2020 roku pojawiła się ustawa ze zmienioną nazwą - "ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych". Krótko mówiąc, ma spowodować, że przedsiębiorcą nie będzie się opłacało nie płacenie za otrzymane faktury nie tylko tak wogóle ale i też w terminie wpisanym na fakturze.


Co zostało dodane? -

Wprodzono definicję mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorcy i powiązane z tym zasady ustalania terminów płatności w transakcjach handlowo-rozliczeniowych.

Wszystkie te definicje odnoszą się do załącznika I rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

Według wprowadzonych zmian mamy obecnie:


mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,

małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR,

Całościowo firmy, czy to mikroprzedsiębiorstwa, czy małe lub średnie przedsiębiorstwa – są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.


Z kolei dużym przedsiębiorcą – jest każdy inny przedsiębiorca niż wskazany wyżej.


Stosowanie powyższych definicji ma ogromne znaczenie z punktu widzenia tego, jakie terminy płatności mogą zostać ustalone między stronami transakcji handlowej. Nadal obowiązującą jest zasada, iż strony powinny ustalać termin zapłaty nie dłuższy niż 30 dni. Zgodnie z art. 5 ustawy o terminach płatności – jeżeli umowa przewiduje termin dłuższy niż 30 dni, wówczas wierzyciel po upływie 30 dni od dnia spełnienia świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.


Ustalanie terminu płatności dłuższego niż 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku zgodnie z nowym brzmieniem ustawy nie będzie możliwe w przypadku kiedy dłużnikiem jest duży przedsiębiorca a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca.Postanowienia umowne - ocena uczciwości

Z początkiem 2020 r. wśród okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie uczciwości postanowień umownych dodano np. czas, który jest zwykle potrzebny na sprzedaż towaru przez dłużnika czy też w przypadku dostosowania harmonogramu realizowanych dostaw/świadczonych usług do harmonogramu płatności.


Podmiotem, który ma obowiązek udowodnić, iż ustalony termin zapłaty dłuższy niż 60 dni nie jest rażąco nieuczciwy jest dłużnik. Ustalenie to następuje na wniosek wierzyciela. Z wnioskiem tym może on wystąpić zanim upłyną 3 lata od dnia, w którym nastąpiła lub miała nastąpić zapłata.


Rekompensata za koszty odzyskania należności

Art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wskazuje na prawo wierzyciela do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Przysługują one bez wezwania od dnia nabycia prawa do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Do końca 2019 r. rekompensata ta wynosiła 40 euro a od 2020 r. kwota rekompensaty zależna jest od wartości odzyskiwanej należności:


40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 000 zł,

70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000 zł ale niższa niż 50 000 zł,

100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa 50 000 zł.

Nowością w art. 10 jest również zapis, iż roszczenie o rekompensatę nie może być zbyte przez wierzyciela.


UWAGA, bardzo ważne! uchwalona ustawa wprowadza sztywny termin zapłaty! - wynosi on 60 dni w transakcjach „asymetrycznych”, czyli pomiędzy dużymi a mniejszymi firmami. Inne warunki mają tzw. podmioty publiczne (z wyłączeniem podmiotów leczniczych), te podmioty na uregulowanie faktur będą miały maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury. 


Będzie ulga za "złe długi".

Przewidziano wprowadzenie ulgi na złe długi.

Co jest tam zawarte? - Co będzie możliwe według nowej ustawy? Ustawa umożliwi pomniejszenie przez wierzyciela podstawy opodatkowania (podatku PIT oraz CIT) o kwotę wierzytelności, jeżeli płatność nie została uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi).

Ale to nie wszystko. Jest coś więcej, nałożony zostanie na dłużnika obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania nieuregulowanej płatności!. Ulgi na złe długi nie będzie jednak można stosować pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo.


Będzie dyscyplinowanie nierzetelnych płatników!

Ustawa wprowadza próg zaległości, który da prawo prezesowi UOKiK do skontrolowania firmy, a w konsekwencji nałożenia kary.

UOKiK uzyskuje dostęp do danych Krajowej Administracji Skarbowej, a to umożliwi prezesowi UOKiK'u kontrolowanie i ewentualnie karanie firm, które w ciągu trzech kolejnych wybranych miesięcy ma zaległości na poziomie 5 mln złotych. Po dwóch latach obowiązywania przepisów o których mówimy, limit ten spadnie do 2 mln złotych. Pierwsze wypowiedzi ostrzegają, że zaległości nie zapłacone do 31 grudnia danego roku, będą podstawą do naliczania kary. 


UWAGA duże firmy! czyli te których roczny obrót przekracza 50 mln euro, te firmy będą miały obowiązek co roku do 31 stycznia składać do ministra przedsiębiorczości raport o swoich należnościach i zobowiązaniach a pierwszy raport ma być za 2020 rok.

Będzie to podstawa aby resort przedsiębiorczości mógł zgłaszać do UOKiK firmy, które będą się kwalifikowały się do kontroli.

Co chyba istotne każdy też będzie mógł sam sprawdzać dużą firmę, a taka lista będzie publicznie dostępna.Comments


bottom of page