top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

RODO a zakup kasy fiskalnej

Zaktualizowano: 3 sty

Drodzy klienci

Przedstawiamy:

USZCZEGÓŁOWIENIE POLITYKI PRYWATNOŚCI ZGODNIE Z RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Szanowni Państwo,

dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W nawiązaniu do tego rozporządzenia, pragniemy poinformować o zasadach gromadzenia i przetwarzania przez firmę KasFisk Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach dla naszych klientów. Zależy nam, aby przekazać Państwu kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania ze strony internetowej i serwisów firmy KasFisk. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i serwisów, prosimy o zapoznanie z poniższymi informacjami.

​​​​​​​Zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

KasFisk Paweł Rostkowski z siedzibą w Warszawie 03-216, przy ul. Modlińska 6 lok.112 oraz Nowy Dwór Mazowiecki 05-100, przy ulicy Miodowa 5, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, dodatkowo w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Firma KasFisk może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

podmiotom, z którymi KasFisk ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków KasFisk przewidzianych prawem, ochrony praw KasFisk zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu KasFisk w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności KasFisk może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z KasFisk umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez KasFisk, organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. KasFisk zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. dane osobowe będą przechowywane przez KasFisk, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i KasFisk.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od KasFisk potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. KasFisk dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, KasFisk może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, - sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, - usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a KasFisk ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe, - ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, KasFisk wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez KasFisk oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi, - sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na KasFisk może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z KasFisk, pod adresem: Warszawa 03-216, przy ul. Modlińska 6 lok.112, tel. + 48 664-166-870 lub pod adresem e-mail kasfisk.biuro@gmail.com, informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmian.


kasy online a rodo

Comentarios


bottom of page