top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

DOSTAWY REALIZOWANE SĄ TYLKO I WYŁACZNIE NA TERENIE POLSKI

Szczególna uwaga przy zakupach w dziale kasy fiskalne warszawa oraz kasy tanio warszawa

 

I Postanowienia ogólne


1. Internetowy sklep kasfisk.com prowadzony jest przez firmę KasFisk Paweł Rostkowski zarejestrowaną pod adresem ul. Miodowa 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, o numerze REGON: 360252731, numerze NIP: 531-101-67-15, zwany w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
2. Przedmiotem zamówienia w niniejszym sklepie internetowym są towary wyszczególnione na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia, jak również produkty nie figurujące na stronie w momencie składania zamówienia. Ceny na produkty nie uwidocznione na stronie internetowej podlegają indywidualnej wycenie i są przedstawione zamawiającemu do wiadomości i akceptacji przed przyjęciem finalnego zamówienia.
3. Zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym kasfisk.com reguluje w całości niniejszy dokument zwany w dalszej części "Regulaminem".


II Procedura składania zamówień


1. Zamówienia na towary przyjmowane są:

a). przez stronę internetową sklepu kasfisk.com

b). przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kasfisk@gmail.com, w treści należy wpisać wszystkie niezbędne dane (nazwę towaru, ilość zamawianych sztuk, ewentualną kolorystykę i opcje, adres dostawy, dane do faktury, wybraną opcje płatności i dostawy).

2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.

3. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie realizowany.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


III Realizacja zamówienia


1. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
2. Kasfisk.com w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia.
3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru, sposobu zapłaty, godziny i daty złożenia zamówienia.
4. Jeżeli zamówienie dotyczy produktu z poza oferty (na specjalne zamówienie), czas realizacji wydłuża się zazwyczaj do ok. 1-3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty. O terminie realizacji zamówienia klient jest informowany indywidualnie.
5. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa w sobotę do godziny 14-tej.
6. Na realizacje zamówienia składają się dwa etapy:
a). przygotowanie zamówienia - czas przygotowania zamówienia - od momentu złożenia zamówienia do momentu wysłania towaru do klienta, następuje wtedy kompletacja, weryfikacja poprawności i przygotowanie do wysyłki.

 b). dostawa zamówienia - czas dostawy zamówienia - od chwili wysłania towaru, do momentu realizacji dostawy do klienta
7. Zamówione towary dostarczane będą do klienta poprzez :

- transport własny

- przedstawiciela firmy kurierskiej - czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy od daty nadania przesyłki

8. Koszty przesyłki :

- w przypadku dostawy transportem sklepu i spełnieniu wymagań opcji " darmowy transport" - koszt 0 zł.

- w przypadku dostawy transportem sklepu i nie spełnieniu wymagań opcji " darmowy transport" -zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie sklepu.

- w przypadku dostawy kurierskiej - pokrywa w całości Klient według obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie internetowej sklepu, a koszt dostawy zostanie doliczony do faktury.
9. Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
10. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji takiego zamówienia partiami, w zależności od dostępności w danej chwili towarów będących przedmiotem zamówienia, chyba że klient złoży dodatkowe ustalenia co do wysyłki.
11. Firma KasFisk Paweł Rostkowski nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie.


IV Formy płatności


1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w sposób następujący :
a). gotówka przy dostarczeniu zamówienia transportem własnym
b). przelew z góry na konto na podstawie proformy wysłanej pocztą e-mailowa


V Aktualizacja cen


1. Wszystkie ceny za towary/produkty są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

2. Sprzedający może dokonywać zmian cen w każdym czasie, zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia jeśli pojawiły się błędy cen, lub jeśli zamówiony towar jest niedostępny (szczegóły pkt. 6).

3. Ceny poszczególnych produktów znajdują się na stronach sklepu.

4. Ceny produktów na zamówienie specjalne ustalane są indywidualnie.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, bez wcześniejszego powiadomienia.

6. Pomimo dołożenia wszelkich starań, sklep kasfisk.com zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w tym również mylnie wpisanych i nieaktualnych cen oraz chwilowego braku towarów. W tym wypadku z przyczyn od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo, poczekać na dostępność towaru lub odstąpić od jego realizacji,  o czym zamawiający zostanie powiadomiony i do jego decyzji pozostawiony zostanie tryb realizacji zamówienia.


VI Zwrot towaru i reklamacje


1. Klient może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, a także musi posiadać oryginalne opakowanie. Klient dokonuje zwrotu produktu na swój koszt.
2. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.
3. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku zwrotu produktu opisany jest na stronie zwroty.
4. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres:
kasfisk@gmail.com.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.
6. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa klient.
8. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku reklamacji towaru opisany jest na stronie reklamacje.


VII Postanowienia końcowe


1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Sprzedającego w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.
2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu i wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn zm)

 

VIII R E K L A M A C J E

zakładka - reklamacje


Procedura reklamacji:

1. Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar na swój koszt (nie przyjmujemy paczek na koszt odbiorcy bądź za pobraniem). Towar musi być bezpiecznie zapakowany w oryginalnym opakowaniu, gwarantujący jego bezpieczny transport.

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest opis uszkodzenia i kserokopia faktury zakupu.

Towar podlega reklamacji pod warunkiem, że:
a). nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji.
2. Na przesyłce powinien być napis "Reklamacja".

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada mechaniczna czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.

4. Przesyłki z reklamacjami należy kierować na adres:


KasFisk
ul. Modlińska 6 lok.112
03-216 Warszawa

5. Do przesyłki należy dołączyć dokładny opis usterki, gwarancje i dokument zakupu.
6. Po dotarciu przesyłki do magazynu sklepu Klient otrzymuje informację e-mail o otrzymaniu reklamacji.
7. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji zostanie ustalony wspólnie z klientem sposób jej realizacji:
a). Naprawa lub wymiana na nowy produkt.
b). Zwrot pieniędzy – następuje po odesłaniu podpisanej przez klienta faktury korygującej


Z W R O T Y

zakładka - zwroty

 

PODSTAWA PRAWNA

ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
(zgodnie z ustawą takie prawo przysługuje tylko osobie prywatnej, klientowi biznesowemu - nie)
 
TERMIN NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

14 dni
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu konieczne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży)
b) od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
* obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
* polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
* dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

 

SKUTEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.
Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

TERMIN NA ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

14 dni
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym kasfisk.com).
- Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 

SPOSÓB ZWROTU WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zgodnie z ustawą Sprzedawca może dokonać zwrotu np. przelewem, jeżeli konsument poprzednio tak właśnie dokonał płatności za Produkt.
Konsument obowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy.

 

KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym kasfisk.com, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (np. jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
- W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ustawa o prawach konsumenta zawiera przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, który zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
Zwroty należy kierować na adres:

KasFisk
ul. Modlińska 6 lok.112
03-216 Warszawa

Informacje o zwrocie przed wysyłką towaru należy zgłosić do Nas na adres: kasfisk@gmail.com
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTA ZA UŻYCIE PRODUKTU

 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

POTWIERDZENIE KONSUMENTOWI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
- przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
- przez złożenie oświadczenia za pomocą formularza kontaktowego.

Konsumentowi przesyła się na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY A UMOWY POWIĄZANE

 W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.

 

 

bottom of page