REKLAMACJA

REKLAMACJA PRODUKTU
 

 

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) - wady te określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 


Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

*pisemnie na adres: ul. Modlińska 6 lok.111 Warszawa

*w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kasfisk@gmail.com

 


Procedura reklamacji:

1. Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar na swój koszt (nie przyjmujemy paczek na koszt odbiorcy bądź za pobraniem). Towar musi być bezpiecznie zapakowany w oryginalnym opakowaniu, gwarantujący jego bezpieczny transport.


Do rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest opis uszkodzenia i kserokopia faktury zakupu.

Towar podlega reklamacji pod warunkiem, że:
a). nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji.
2. Na przesyłce powinien być napis "Reklamacja".

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada mechaniczna czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.

4. Przesyłki z reklamacjami należy kierować na adres:

 

 

KasFisk
ul. Modlińska 6 lok.112

03-216 Warszawa


5. Do przesyłki należy dołączyć dokładny opis usterki, gwarancje i dokument zakupu.
6. Po dotarciu przesyłki do magazynu sklepu Klient otrzymuje informację e-mail o otrzymaniu reklamacji.
7. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji zostanie ustalony wspólnie z klientem sposób jej realizacji:

a). Naprawa lub wymiana na nowy produkt.
b). Zwrot pieniędzy – następuje po odesłaniu podpisanej przez klienta faktury korygującej