top of page

REKLAMACJA PRODUKTU
 
 
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) - wady te określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
*pisemnie na adres: ul. Modlińska 6 lok.112 Warszawa
*w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kasfisk@gmail.com
 

Procedura reklamacji:
1. Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar na swój koszt (nie przyjmujemy paczek na koszt odbiorcy bądź za pobraniem). Towar musi być bezpiecznie zapakowany w oryginalnym opakowaniu, gwarantujący jego bezpieczny transport.

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest opis uszkodzenia i kserokopia faktury zakupu.
Towar podlega reklamacji pod warunkiem, że:
a). nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji.
2. Na przesyłce powinien być napis "Reklamacja".
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada mechaniczna czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.
4. Przesyłki z reklamacjami należy kierować na adres:
 
 
KasFisk
Kasy Fiskalne Warszawa
ul. Modlińska 6 lok.112
03-216 Warszawa

5. Do przesyłki należy dołączyć dokładny opis usterki, gwarancje i dokument zakupu.
6. Po dotarciu przesyłki do magazynu sklepu Klient otrzymuje informację e-mail o otrzymaniu reklamacji.
7. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji zostanie ustalony wspólnie z klientem sposób jej realizacji:
a). Naprawa lub wymiana na nowy produkt.
b). Zwrot pieniędzy – następuje po odesłaniu podpisanej przez klienta faktury korygującej

bottom of page