top of page
Kasy fiskalne, drukarki fiskalne, terminale, Warszawa,Nowy Dwór Maz, Kasfisk, Wagi elektroniczne, szuflady kasowe, czytniki kodów

RADY I PORADY - CZYLI KASY I DRUKARKI FISKALNE -
JAK TO ZROBIĆ

Szanowni Państwo

Po sygnałach od Państwa, że potrzebujecie informacji o kasach fiskalnych i drukarkach fiskalnych do której zawsze moglibyście zajrzeć i nie czekać na odpowiedzi mailowe (choć na pytania odpowiadamy zawsze w tym samym dniu), przeczytać, a w razie wątpliwości jedynie dopytać, oferujemy garść informacji.
 
Będzie tu o prawie, obowiązkach, serwisie i o tym jak odzyskać trochę pieniędzy, czyli o zwrotach.
Delikatnie zasugerujemy, które urządzenie będzie wartościowe dla Waszej działalności.
Nie namawiamy a jedynie doradzamy, decyzja zawsze będzie należała do Was.
Bez obaw, nie zaniechamy korespondecji z Wami, nadal będziemy odpowiadać na pytania i pomagać.

 
Mimo że wydaje się iż kasy fiskalne wraz z drukarkami fiskalnymi otaczają nas zewsząd, to jednak jeszcze jest wiele sfer działalności które nie muszą prowadzić takiej ewidencji. 
Tendencja jest jednak oczywista, dlatego warto być poinformowanym czy w prowadzonej działalności musimy już posiadać urządzenie fiskalne (kasę lub drukarkę) czy też jeszcze nie.
kasy fiskalne są elementem poboru podatku VAT
kto i dlaczego musi posiadać kasę fiskalną
Zacznijmy od tego, KTO, DLACZEGO i OD KIEDY ? OBOWIAZKI !

 

 

Dlaczego wprowadzono kasy fiskalne?. Po prostu po to, aby ułatwić kontrolę nad nowym systemem podatkowym, który został wzbogacony o wprowadzenie zasady funkcjonowania podatku od wartości dodanej (czyli popularnym podatkiem od towarów i usług - VAT'em).
 

Kasy fiskalne oraz drukarki fiskalne (nazywane także rejestrującymi) są urządzeniami przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia VAT'u w sprzedaży lub usługach dla końcowego klienta. Wprowadzaniu kas fiskalnych przyświecała także idea, zapewnienia praw konsumentowi w zakresie prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o przeprowadzonej transakcji, i co istotne o składnikach ceny czyli o wysokości zawartej w niej podatku VAT. 

 

Kasy fiskalne lub drukarki fiskalne muszą być stosowane do prowadzenia ewidencji sprzedaży zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 listopada 2012 r., które weszło w życie 1 stycznia 2013 r. Tam też uporządkowo zasady ale jednocześnie zwiekszył się krąg działalności w których urządznie fiskalne jest konieczne. Kolejne grupy działalności z obowiązkiem posiadania kas fiskalnych pojawiły się w 2015 roku zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014.

 

Kto musi posiadać w swej działalności kasy fiskalne?

 

1. Osoba, która prowadzi sprzedaż czy też świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, a które to osoby fizyczne nie prowadzą działalności gospodarczej lub są rolnikami ryczałtowymi.

 

2. Osoba, u której w jej działalności kwota obrotu z powyższego tytułu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 20 tys. zł.

 

3. Są to także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w poprzednim roku rozpoczeli osiągać obrót na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych i ich kwota obrotu przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, 20 tys zł.

 

4. Wszyscy którzy po 31 grudnia 2012 zaczęli osiągać z powyższego tytułu obrót i przewidywany obrót przekroczy w roku podatkowym 20 tys. zł.

 

Dodatkowe informacje związane z latami 2016 i 2017 w zakładce INFORMACJE

nie wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać kasę fiskalną

WYJĄTKI

Kogo ustawodawca zwolnił z obowiązku ewidencjonowania i posiadania kasy fiskalnej?

 

Są to przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków:

 

1. Każde świadczenie usługi udokumentowane jest fakturą.

 

2. Całkowita liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym jest mniejsza niż 50, a liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20.

 

3. Kwota zapłaty za usługę dokonana jest w całości przelewem, o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata.

 

 

Udzielanie świadczeń wyłącznie na podstawie kontraktu z NFZ zwalnia z obowiązku posiadania urządzenia fiskalnego.

raport dobowy i miesięczny jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy
jak często wykonywać przegląd kasy fiskalnej
konsekwencje za użytkowanie kasy lub drukarki fiskalnej niezgodnie z przepisami mogą być poważne

Obowiązki przedsiębiorcy posiadającego kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną

 

Obowiązkiem podatnika rejestrującego sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej jest:


- wydawanie paragonów fiskalnych w momencie sprzedaży,

 


- przechowywanie ich kopii przez okres pięciu lat, licząc od następnego roku po rozpoczęciu    fiskalizacji.

 

Wykonanie raportu dobowego - zawarte są w nim informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.


- zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli w danym dniu realizowano sprzedaż,


- raport dobowy należy wykonać na koniec dnia po zakończeniu sprzedaży,


- raport dobowy można wykonać najpóźniej następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży.

 

Sporządzenie miesięcznego raportu sprzedaży - Urząd Skarbowy wymaga go od podatnika.


Jest to raport zawierający wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów.


- raport miesięczny należy wykonać na koniec każdego miesiąca,


- przed pierwszą sprzedażą miesiąca następnego.


 

Wykonywanie przeglądów okresowych - obowiązek wykonywania

 

1. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać urządzenia rejestrujące oraz stosowania tych urządzeń przez podatników, konieczne jest dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych (przynajmniej raz na 24 miesiące).


2. Istotną sprawą jest ścisła współpraca z własnym serwisem - serwisant ma za zadanie zamieszczać stosowne wpisy w książce kasy rejestrującej, przechowywanej w miejscu zainstalowania urządzenia.


Kontrola Urzędu Skarbowego kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej (urządzenia fiskalnego)

 

Kontrola urządzenia fiskalnego (kasa fiskalna lub drukarka fiskalna) przez pracownika Urzędu Skarbowego polega na :


- sprawdzeniu stanu technicznego kasy
- sprawdzeniu nienaruszalności plomb
- sprawdzeniu prawidłowości obsługi klienta (wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty)
- sprawdzeniu dobowego raportu fiskalnego
- sprawdzeniu zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przypisanie stawek VAT do towarów)
- sprawdzeniu numeru fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego (po nadaniu nr. ewidencyjnego przez U.S. należy zapisać go trwale na obudowie kasy w widocznym miejscu)


Co grozi za użytkowanie kasy niezgodnie z przepisami ?

 

Konsekwencje jakie grożą za użytkowanie kasy lub drukarki fiskalnej niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa :


- utrata prawa do ulgi na zakup kasy


- utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe)


- grzywna o wartości do 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystu krotności.

przepisy stosowane przy użytkowaniu kas fiskalnych
Obowiązujące akty prawne mające zastosowanie do urządzeń fiskalnych :

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.11.2012 ws zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 09.02.2012 zmieniające rozporządzenie ws odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2010 ws odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 363)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 818)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1338)

- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 
bottom of page