top of page
drukarki novitus gwaranacja

WIECZYSTA GWARANCJA

WARSZAWA          KasFisk            kasfisk@gmail.com

drukarki novitus wieczysta gwarancja warszawa kasfisk

Aby zapewnić Państwu całkowicie bezpiecznie użytkowanie po okresie standardowej gwarancji, dokładamy nieodpłatnie specjalną ofertę wieczystej gwarancji Novitus Risk Free dla każdego użytkownika. Zaczyna ona obowiązywać po upływie okresu regularnej gwarancji producenta. Wiemy jak cenny jest Twój czas w codziennym zarządzaniu firma, dlatego postaw na technologię bez ryzyka i zaufaj marce Novitus.

JAKIE DRUKARKI OTRZYMUJĄ WIECZYSTĄ GWARANCJE ?

deon-online-wieczysta-warszawa-kasfisk
hd2online-wieczysta-kasfisk-warszawa
bono-online-wieczysta-gwarancja-warszawa-kasfisk
niebieskie tło

Co obejmuje Wieczysta gwarancja?

  • Koszty naprawy wykonywane w punktach serwisowych producenta, czyli COMP SA.

  • Wymiana uszkodzonych części (nie obejmuje akumulatora oraz baterii).

  • Dojazdy, programowanie i wszelkie inne usługi świadczone przez Autoryzowanych Partnerów Novitus będą płatne wg stosowanych przez nich stawek.

niebieskie tło

Kto może skorzystać z Wieczystej gwarancji?

Każdy z Państwa, kto zakupi w KasFisk czyli autoryzowanego Partnera Novitus drukarkę fiskalną oraz zafiskalizują ją w okresie od 1 września do 30 grudnia 2022r. Dodatkowo spełnić trzeba pozostałe warunki uzyskania Wieczystej gwarancji.

Warunki poniżej.

certyfik-gwarancji-novitus-warszawa
niebieskie tło

Warunki uzyskania Wieczystej gwarancji - czyli jak to zrobić.

  • Zakup i zafiskalizowanie drukarki fiskalnej online od 01.09 do 30.12 2022r.

  • Instalacja i regularne obowiązkowe przeglądy dokonywane przez Autoryzowanego Partnera Novitus, potwierdzone wpisami w książce serwisowej drukarki.

  • Rejestracja Podatnika na stronie internetowej wieczysta.novitus.pl najpóźniej do 15 stycznia 2023r. i pobranie certyfikatu Wieczystej gwarancji.

  • Przechowywanie certyfikatu razem z książką serwisową w całym okresie trwania rozszerzonej gwarancji i okazanie go przy wnioskowaniu o Świadczenie Wieczystej gwarancji.

  • Wieczysta gwarancja obowiązuje wyłącznie do momentu przepełnienia modułu fiskalnego urządzenia lub rok po ustaniu produkcji danego modelu drukarki, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

certyfik-gwarancji-novitus-warszawa

REGULAMIN PROMOCJI "Wieczysta Gwarancja"

§ 1   Postanowienia ogólne


1. Regulamin promocji „Wieczysta gwarancja” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału i warunki promocji.
2. Promocja skierowana jest do Klientów tj. przedsiębiorców, którzy kupią drukarkę fiskalną online dla własnego użytku w ramach własnej działalności gospodarczej.
3. Promocją „Wieczysta Gwarancja” są objęte drukarki fiskalne online marki Novitus, zakupione i zainstalowane przez wybranych Autoryzowanych Przedstawicieli firmy COMP S.A., którzy posiadają aktualne uprawnienia oraz bezpośrednio obsługują niniejszą promocję, sprzedając i instalując drukarki fiskalne online.
4. COMP S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
5. Promocja „Wieczysta gwarancja” (Promocja) uprawnia Uczestnika do wydłużenia gwarancji na zakupioną drukarkę fiskalną online, przyznawaną każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w §3 i §4 niniejszego Regulaminu.
6. Czas trwania Promocji to okres od 01.09.2022 do 30.12.2022 z możliwością przedłużenia.

 

§ 2   Definicje


1. Organizator Promocji – Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 522-00-01-694 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 14 026 370 złotych (dalej: „COMP”).
2. Uczestnik – przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje sprzedaż lub świadczy usługi ewidencjonowane przy użyciu drukarek fiskalnych online marki NOVITUS.
3. Autoryzowany Przedstawiciel firmy COMP (Partner) – przedsiębiorca, który ma zawartą umowę handlowo-serwisową z COMP i jest uprawniony do sprzedaży urządzeń fiskalnych i/lub serwisowania tych urządzeń.
4. Rejestracja w Promocji (Rejestracja) – wprowadzenie przez Uczestnika w terminie od 1 października 2022 do 15 stycznia 2023 wszystkich niezbędnych danych wynikających z § 5 pkt. 1 oraz udzielenie zgód w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na stronie: wieczysta.novitus.pl (Strona programu).

 

§ 3   Zasady uczestnictwa w Promocji


1. W Promocji może wziąć udział każdy przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

a. w okresie od 01.09.2022 do 30.12.2022 zakupi i zafiskalizuje drukarkę fiskalną online u Partnera obsługującego Promocję,
b. prawidłowo i w terminie dokonał Rejestracji w Promocji na stronie wieczysta.novitus.pl.

2. Uczestnik dokonujący Rejestracji za pośrednictwem Strony programu akceptuje Regulamin.
3. Wypełnianie i przesyłanie formularza rejestracyjnego jest możliwe wyłącznie w okresie wskazanym w § 2.pkt.4. Po tym terminie formularz nie będzie dostępny.
4. Dokonywanie regularnych obowiązkowych przeglądów, potwierdzonych wpisami w książce serwisowej drukarki przez Autoryzowanego Przedstawiciela firmy COMP.

 

§ 4   Zasady promocji


1. COMP w ramach Promocji zapewnia, iż wobec każdej drukarki fiskalnej online objętej Promocją, zakupionej w okresie trwania Promocji oraz prawidłowo zarejestrowanej na Stronie programu przez Uczestnika, wykonywane będą bezpłatne naprawy na warunkach określonych w kartach gwarancyjnych przez cały okres użytkowania urządzenia, tj. do zapełnienia modułu fiskalnego lub rok po zaprzestaniu produkcji danego modelu drukarki lub fizycznej likwidacji urządzenia, w zależności co nastąpi wcześniej.
2. COMP zapewnia że naprawy realizowane będą przez COMP w punktach serwisowych COMP.
3. Uprawnienia wynikające z § 4 pkt 1 przysługują tylko i wyłącznie Uczestnikowi zarejestrowanemu w Promocji użytkującego drukarki fiskalne online objęte promocją.

 

§ 5  Warunki nabycia praw wynikających z promocji

 


1. Uczestnik, który uzyskał prawo do Promocji zgonie z §3 pkt1, aby zrealizować swoje uprawnienia ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny do Promocji. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących informacji:

• nip przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
• nazwa przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
• adres przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
• imię i nazwisko osoby wypełniającej zgłoszenie i uprawnionej do reprezentowania zgłaszanego przedsiębiorstwa,
• nr telefonu,
• adres e-mail,
• nr seryjny zakupionej drukarki fiskalnej online,
• numer ewidencyjny drukarki fiskalnej online, nadany przez CRK podczas fiskalizacji,
• data zakupu drukarki fiskalnej,
• załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia dokumentu: Raport Fiskalny Fiskalizacji (umożliwiający weryfikację poprawności danych: numer ewidencyjny, numer seryjny (fabryczny), NIP serwisu, data fiskalizacji).

2. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie danych jest niezbędne do uzyskania praw wynikających Promocji.
3. Za prawidłowość danych podanych w formularzu odpowiada Uczestnik zgodnie z oświadczeniami zawartymi w tym formularzu rejestracyjnym.
4. Po wysłaniu wypełnionego formularza Uczestnik otrzymuje certyfikat Promocji, który musi dołączyć do karty gwarancyjnej rejestrowanej drukarki fiskalnej online.

 


§ 6  Obowiązki Partnera

1. Partner zobowiązany jest przedstawiać swoim klientom warunki Promocji celem zachęcenia do zakupu urządzeń objętych Promocją i pomagać klientowi w prawidłowej rejestracji urządzeń.
2. Partner zobowiązany jest wykonywać wszystkie usługi wobec drukarek fiskalnych online, zgodnie z zawartą umową o współpracy handlowo-serwisowej. Nie ma obowiązku wykonywać napraw drukarek fiskalnych online objętych Promocją. W pozostałym okresie nie związanym kartami gwarancyjnymi, naprawy wykonuje COMP.
3. Usługi świadczone przez Partnera w zakresie realizacji Promocji wobec klienta, świadczone będą przez Partnera w okresie trwania Promocji, do momentu zakończenia rejestracji w Programie.
4. Za prawidłowe wykonanie usług marketingowo-reklamowych oraz obsługę promocji, Partnerowi przysługuje wynagrodzenie, które rozliczane będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych (miesiąc kalendarzowy).
5. Wynagrodzenie miesięczne za usługi związane z obsługą promocji stanowić będzie 5% wartości netto ceny klienta końcowego drukarki fiskalnej online, od każdego urządzenia zarejestrowanego w ramach Promocji.
6. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu okresu rozliczeniowego na podstawie faktury, która określi ilość zarejestrowanych urządzeń w danym okresie razy stawka i wystawiona będzie zgodnie z otrzymanym przez Partnera zestawieniem urządzeń. Faktura ma być wystawiona na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

7. Należności wynikające z faktury płatne będą w okresie 30 dni od daty otrzymania faktury.

 


§ 7    Obowiązki COMP

1. Wykonanie napraw urządzeń wobec Uczestników zgodnie z warunkami Promocji, po okresie rocznej gwarancji wynikającej z karty gwarancyjnej, w którym to okresie naprawy wykonuje Partner zgodnie z umową handlowo-serwisową.

2. Naprawy wykonywane będą tylko i wyłącznie w zakresie określonym w kartach gwarancyjnych dołączonych do każdego urządzenia.
3. Wystawienie certyfikatu Wieczystej Gwarancji na stronie programu dla każdego Uczestnika, celem pobrania go przez Uczestnika, w którym zawarte będą informacje dokumentujące prawa wynikające z Promocji.
4. Sporządzenia zestawień dla Partnera, po każdym okresie rozliczeniowym, dokumentujących wykonanie przez Partnera usług związanych z obsługa Promocji i stanowiącego podstawę do wystawienia faktury za wykonane usługi.

 


§ 8 Postanowienia końcowe   

1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie wieczysta.novitus.pl.

2. COMP zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w zakresie czasu trwania promocji, zmiany zasad. Zmiany obowiązywać będą od czasu ich publikacji na stronie wieczysta.novitus.pl w formie Aneksu do Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.

REGULAMIN
bottom of page