Kasy fiskalne, drukarki fiskalne, terminale, Warszawa,Nowy Dwór Maz, Kasfisk, Wagi elektroniczne, szuflady kasowe, czytniki kodów

ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ LUB DRUKARKI FISKALNEJ

Warunki do spełnienia w celu otrzymaniu zwrotu za zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej.

zwrot pieniędzy za zakup kasy, drukarki fiskalnej,fiskalizacja

1. Osoba kupująca kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną przed rozpoczęciem ewidencjonowania i fiskalizacją  (czyli przed rozpoczęciem sprzedaży lub świadczeniem usług przy korzystaniu z urządzenia fiskalnego) musi pisemnie powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszystkich instalowanych urządzeniach (kasa lub drukarka fiskalna).

 

2. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie w wymaganym terminie fiskalizacji.

 

3. Następnie w ciągu 7 dni od faktu fiskalizacji trzeba złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony                 formularz, który na ogół dołączany jest do urządzenia - wynika to z § 7 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia       Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym       muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

    Dodatkowo, w załączniku nr 3 tego rozporządzenia został zamieszczony wzór zgłoszenia, którym           powinien posługiwać się podatnik. 

    Po fiskalizacji i zgłoszeniu do urzędu skarbowego podatnik otrzymuje numer ewidencyjny swojego       (zgłoszonego) urządzenia. Jest to numer indywidualny, przypisany wyłącznie do jednego urządzenia     i odpowiadającej mu książki.      

    Podatnik jest zobowiązany do umieszczenia go w sposób trwały na urządzeniu

    (kasie lub drukarce fiskalnej). 

Podkreślamy że, zgłoszenie takie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji. 

 

4. Ostatnim krokiem jest przedstawienie w Urzędzie Skarbowym oryginału faktury za zakup kasy,                           dowodu zapłaty i rozliczyć wydatek.      

kasy fiskalne,Warszawa,Kasfisk,Nowy Dwór Maz,art.biurowe

Zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej

 

1. Podatnicy VAT występujący o ulgę na kasę fiskalną (czyli zwrot części pieniędzy) mogą:

 

- odliczyć należną im kwotę w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu urządzenia.

 

- odliczyć należną im kwotę w rozliczeniu podatku VAT za kolejne okresy. Aby tego dokonać należy wpisać odpowiednią kwotę w deklaracji VAT, w polu "zakup kasy rejestrującej". 

 

2. Podatnicy nie będący płatnikiem VAT otrzymują zwrot na konto bankowe, w ciągu 25 dni po złożeniu wniosku do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego.

 

Wniosek do właściwego Naczelnika US

   

Ten dokument powinien zawierać m.in.: 

- dane dotyczące podatnika 

- dane podmiotu prowadzącego serwis urządzeń fiskalnych, który dokonał fiskalizacji kasy

- oryginał faktury potwierdzającej zakup

- dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną

- numer konta bankowego, na który zostaną przelane przez Urząd Skarbowy pieniądze.

zwrot pieniędzy za zakup kasy, drukarki fiskalnej,

WAŻNE !

Czy i kiedy podatnik musi zwrócić ulgę?

Najkrócej mówiąc TAK, są takie sytuacje.

 

Będzie to miało miejsce, gdy podatnik naruszy warunki na podstawie których otrzymał zwrot wydatku poniesionego na zakup kas lub drukarek rejestrujących :

 

- zaprzestanie działalności gospodarczej w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania 

- otworzy procedurę likwidacji firmy

- ogłosi upadłość firmy

- dokona sprzedaży firmy

- kasa zostanie skradziona lub utracona.

- nie wykonanie przeglądu techniczego - zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT,

   spóźnienie z przeglądem skutkuje utratą prawa do ulgi na kasę, jeśli nastąpiło w ciągu 3 lat

   od rozpoczęcia ewidencjonowania.

Art. 111 ust. 6 ustawy o VAT:

"Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2."

 

 

Ulgę należy zwrócić na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.